• Gratis verzending vanaf 35 euro
  • Gratis retour
  • Levering: 1-3 werkdagen
  • 10% korting via aankoopbon

Wedstrijdreglement 

 

  • Wedstrijdreglement BENT VERWENT

Van 01/10/2021 tot en met 03/10/2021 kunnen klanten van Bent Merkschoenen deelnemen aan een wedstrijd om één van de 21 elektrische steps van Segway Ninebot F25E te winnen. 

Elke klant krijgt bij aankoop in één van onze winkels een wedstrijdformulier. De klant vult het formulier in, beantwoordt de vragen en deponeert het in de urne, voorzien in onze winkels. Per klant wordt slechts 1 deelnameformulier als geldig beschouwd. Na afloop van de BENT Verwent-actie wordt per BENT-winkel één winnaar aangeduid die de schiftingsvraag het best heeft beantwoord. Ook op de webshop maakt elke klant die tijdens de BENT Verwent dagen (01/10/2021 t.e.m. 03/10/2021) een aankoop heeft gedaan, kans om een elektrische step te winnen. Deze klanten krijgen het wedstrijdformulier op woensdag 6 oktober 2021 in de mailbox. De wedstrijd op de webshop sluit af op 7 oktober 2021 om 23u59.

Alle winnaars worden op donderdag 14 oktober 2021 bekendgemaakt.

De winnaars worden verwittigd per e-mail (enkel deelnames met een geldig e-mailadres zijn geldig), zij dienen hierop binnen de twee weken te reageren. De elektrische steps zullen daarna overhandigd worden in de BENT-winkel van jouw aankoop op een overeen te komen tijdstip. 

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (BENT merkschoenen – Medina nv). Indien de winnaar zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen. De prijs kan niet omgeruild worden, noch geruild worden voor contanten.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.bent.be/wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BENT merkschoenen – Medina nv (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 433 405 502, met vennootschapszetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8. 

Deze actie staat open voor iedereen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van BENT merkschoenen – Medina nv en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoongegevens, stelt BENT merkschoenen – Medina nv de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat voor commerciële doeleinden door BENT merkschoenen – Medina nv kan worden gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft recht op verbetering.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 in 1000 Brussel. 

Elke deelnemer aan deze wedstrijd geeft automatisch toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot BENT merkschoenen – Medina nv. Indien de deelnemer evenwel geen verdere e-mails of mailings over deze onderneming of haar producten meer wilt ontvangen, kan deze een brief sturen naar BENT merkschoenen – Medina nv, waarvan de adresgegevens hoger zijn vermeld.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoonverkeer gevoerd. 

De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. BENT merkschoenen – Medina nv kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
• transmissies via het internet
• slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook 

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.bent.be en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

  • Règlement du concours Bent Fait Plaisir

Entre le 01-10-2021 et le 03-10-2021, les clients de Bent Chaussures de marques peuvent participer au concours pour gangner l'un des 21 scooters électriques Segway Ninebot F25E. 

Chaque client recevra un formulaire de concours lors de son achat dans l'un de nos magasins. Le client remplit le formulaire, répond aux questions et le dépose dans l'urne, fournie dans nos magasins. Un seul formulaire de participation par client sera considéré comme valide. A la fin de la campagne BENT Fait Plaisir, un gagnant par magasin BENT sera désigné qui aura le mieux répondu à la question. Toujours sur la boutique en ligne, chaque client ayant effectué un achat pendant les journées BENT Fait Plaisir (du 01/10/2021 au 03/10/2021) a une chance de gagner un scooter électrique. Ces clients recevront le formulaire de concours dans leur boîte aux lettres le mercredi 6 octobre 2021. Le concours sur la boutique en ligne se termine le 7 octobre 2021 à 23h59. 

Tous les gagnants seront annoncés le jeudi 14 octobre 2021. 

Ce concours est limité à une participation par client. Seules les participations avec une adresse e-mail correcte seront prises en compte.

Les gagnants seront prévenus par e-mail. Ils retireront leur scooter électrique dans le magasin où ils ont fait leur achat.

Le concours est organisé par BENT merkschoenen – Medina sa (organisateur), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 433 405 502, et dont le siège social se situe à te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Cette action est ouverte à toute personne résidant en Belgique, à l’exception des membres du personnel de BENT merkschoenen – Medina sa impliqués dans l’action et de tous les fournisseurs impliqués directement ou indirectement dans l’organisation de cette action, de même que leur agence de conseil en publicité et promotion. Les membres des familles respectives domiciliés sous le même toit sont également exclus.

Conformément à la législation nationale relative à la protection des données personnelles, BENT merkschoenen – Medina sa informe les participants du fait que leurs données personnelles seront enregistrées dans une base de données qui pourra être utilisée par BENT merkschoenen – Medina sa à des fins commerciales et est nécessaire pour permettre un bon déroulement de cette action. Le participant a le droit de modifier celles-ci.

L’organisateur prendra toutes les mesures de précaution utiles afin de conserver ces données secrètes. En cliquant sur le bouton ‘envoyer’, le participant reconnaît implicitement que l’envoi de ses données sur Internet comporte toujours un risque. Tout dommage causé par l’utilisation de ces données personnelles par un tiers ne pourra être imputé à l’organisateur.

Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée, rue Haute 139 à 1000 Bruxelles.

Tout participant au concours donne automatiquement autorisation d’utiliser ses données à des fins promotionnelles liées à BENT merkschoenen – Medina sa. Si celui-ci ne souhaite plus recevoir d’e-mails ou de mailings relatifs à cette entreprise ou à ses produits, il  lui suffit d’envoyer une lettre à BENT merkschoenen – Medina sa, à l’adresse reprise ci-dessus.

Aucune correspondance écrite ou téléphonique ne sera échangée à propos du règlement de ce concours.

L’organisateur rejette toute responsabilité et ne pourra être tenu responsable en cas de perte et/ou de retard dans la remise des prix.

Tout abus, manipulation, irrégularité ou fraude, toute tentative de ce type et/ou tout soupçon à cet égard entraînera une disqualification et une exclusion du concours.

Le règlement du concours est disponible sur https://www.bent.be/wedstrijdreglement.

L’organisateur de ce concours ne peut être tenu responsable en cas de perte ou de destruction des données de participation.

L’organisateur ne pourra davantage être tenu responsable au cas où le site web de l’action ne serait pas accessible en raison de problèmes liés au serveur ou à Internet. La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites spécifiques d’Internet, notamment liées aux prestations techniques, au risque d’interruption et, plus généralement, aux risques inhérents à toute connexion ou à tout transfert via Internet, à la non sécurisation de certaines données contre d’éventuels détournements et aux risques d’infection via d’éventuels virus propagés sur le réseau. BENT merkschoenen – Medina sa ne pourra par conséquent en aucun cas être tenu responsable notamment pour :
• transmissions via Internet
• fonctionnement inapproprié d’Internet et/ou des logiciels utilisés
• les conséquences relatives à des virus, bugs, anomalies et défauts techniques
• tout problème technique, de hardware ou de logiciel de quelque type que ce soit

BENT merkschoenen – Medina sa ne pourra être tenu responsable en cas de dommages directs ou indirects par suite d’une interruption, d’un dysfonctionnement quelconque, de l’exclusion de participants ou de la clôture du concours pour quelque raison que ce soit.

Chaque participant devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de sécuriser ses données propres et/ou les logiciels de son équipement informatique et/ou de son site contre toute attaque potentielle. La connexion au site www.bent.be et la participation au concours sont sous l’entière responsabilité des participants. Le participant ne pourra en aucun cas porte plainte contre l’organisateur pour les frais liés à la participation. Toute participation organisée et/ou collective au concours sera considérée comme illégale et sera de ce fait automatiquement exclue des participations reçues.

La participation à ce concours suppose l’acceptation inconditionnelle et entière de ce règlement, ainsi que de toute décision prise par l’organisateur ou le huissier de justice en la matière.