Wedstrijdreglement 

 

 • Wedstrijdreglement FASHION WEEKS Bent Merkschoenen

Van 21/02/2020 tot en met 08/03/2020 kan elke klant bij aankoop een kaart met daarop zijn e-mailadres en andere persoonlijke gegevens deponeren in de urne in één van onze 20 schoenenwinkels. Na afsluiten van de actie zullen uit al deze kaartjes 20 winnaars getrokken worden. Zij winnen elk een cadeaubon ter waarde van 100 euro. Deze cadeaubon is 1 jaar geldig, en kan in elk van de 20 BENT-winkels gebruikt worden of online op de webshop www.bent.be.

Ook via de webshop maakt men kans op een cadeaubon t.w.v. 100 euro door een aankoop te doen in de periode van 21/02/2020 tot en met 08/03/2020.

Per deelnemer wordt slechts 1 deelname als geldig beschouwd. Alleen deelnames met een werkend e-mailadres zijn geldig.

De winnaars worden verwittigd per e-mail. De cadeaubonnen kunnen worden afgehaald in de winkel waar de winnaars hun aankoop deden. De online winnaar krijgt een digitale cadeaubon t.w.v. 100 euro. Alle cadeaubonnen kunnen zowel in de winkel als op de webshop gebruikt worden.

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (BENT merkschoenen – Medina nv). Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.bent.be/wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BENT merkschoenen – Medina nv (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 433 405 502, met vennootschapszetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van BENT merkschoenen – Medina nv en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoongegevens, stelt BENT merkschoenen – Medina nv de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat voor commerciële doeleinden door BENT merkschoenen – Medina nv kan worden gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft recht op verbetering.

De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens geheim te houden. Door op ‘verzenden’ te drukken, geeft de deelnemer toe dat het verzenden van zijn gegevens op internet nooit zonder risico is. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke gegevens, door elke buitenstaander kan niet verhaald worden op de organisator.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 in 1000 Brussel.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd geeft automatisch toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot BENT merkschoenen – Medina nv. Indien de deelnemer evenwel geen verdere e-mails of mailings over deze onderneming of haar producten meer wilt ontvangen, kan deze een brief sturen naar BENT merkschoenen – Medina nv, waarvan de adresgegevens hoger zijn vermeld.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoonverkeer gevoerd.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. BENT merkschoenen – Medina nv kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
• transmissies via het internet
• slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.bent.be/vipdays en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

 

 • Règlement du concours FASHION WEEKS

Entre le 21-02-2020 et le 08-03-2020, les clients de BENT Chaussures de marques sont invités à déposer une carte indiquant leur adresse e-mail dans l'urne présente dans nos 20 magasins. Au terme de l'action, vingt gagnants seront tirés au sort. Ils remporteront chacun un bon cadeau d'une valeur de 100 euros. Ce bon cadeau sera valable un an et pourra être utilisé dans l'un des 20 magasins BENT Chaussures de marques ou sur notre boutique en ligne www.bent.be.

Ce concours est limité à une participation par client. Seules les participations avec une adresse e-mail correcte seront prises en compte.

Les gagnants seront prévenus par e-mail. Ils retireront leur bon cadeau dans le magasin où ils ont fait leur achat.

Le concours est organisé par BENT merkschoenen – Medina sa (organisateur), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 433 405 502, et dont le siège social se situe à te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Cette action est ouverte à toutes les personnes majeures résidant en Belgique, à l’exception des membres du personnel de BENT merkschoenen – Medina sa impliqués dans l’action et de tous les fournisseurs impliqués directement ou indirectement dans l’organisation de cette action, de même que leur agence de conseil en publicité et promotion. Les membres des familles respectives domiciliés sous le même toit sont également exclus.

Conformément à la législation nationale relative à la protection des données personnelles, BENT merkschoenen – Medina sa informe les participants du fait que leurs données personnelles seront enregistrées dans une base de données qui pourra être utilisée par BENT merkschoenen – Medina sa à des fins commerciales et est nécessaire pour permettre un bon déroulement de cette action. Le participant a le droit de modifier celles-ci.

L’organisateur prendra toutes les mesures de précaution utiles afin de conserver ces données secrètes. En cliquant sur le bouton ‘envoyer’, le participant reconnaît implicitement que l’envoi de ses données sur Internet comporte toujours un risque. Tout dommage causé par l’utilisation de ces données personnelles par un tiers ne pourra être imputé à l’organisateur.

Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée, rue Haute 139 à 1000 Bruxelles.

Tout participant au concours donne automatiquement autorisation d’utiliser ses données à des fins promotionnelles liées à BENT merkschoenen – Medina sa. Si celui-ci ne souhaite plus recevoir d’e-mails ou de mailings relatifs à cette entreprise ou à ses produits, il  lui suffit d’envoyer une lettre à BENT merkschoenen – Medina sa, à l’adresse reprise ci-dessus.

Aucune correspondance écrite ou téléphonique ne sera échangée à propos du règlement de ce concours.

L’organisateur rejette toute responsabilité et ne pourra être tenu responsable en cas de perte et/ou de retard dans la remise des prix.

Tout abus, manipulation, irrégularité ou fraude, toute tentative de ce type et/ou tout soupçon à cet égard entraînera une disqualification et une exclusion du concours.

Le règlement du concours est disponible sur www.bent.be/wedstrijdreglement.

L’organisateur de ce concours ne peut être tenu responsable en cas de perte ou de destruction des données de participation.

L’organisateur ne pourra davantage être tenu responsable au cas où le site web de l’action ne serait pas accessible en raison de problèmes liés au serveur ou à Internet. La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites spécifiques d’Internet, notamment liées aux prestations techniques, au risque d’interruption et, plus généralement, aux risques inhérents à toute connexion ou à tout transfert via Internet, à la non sécurisation de certaines données contre d’éventuels détournements et aux risques d’infection via d’éventuels virus propagés sur le réseau. BENT merkschoenen – Medina sa ne pourra par conséquent en aucun cas être tenu responsable notamment pour : •    transmissions via Internet •    fonctionnement inapproprié d’Internet et/ou des logiciels utilisés •    les conséquences relatives à des virus, bugs, anomalies et défauts techniques •    tout problème technique, de hardware ou de logiciel de quelque type que ce soit

BENT merkschoenen – Medina sa ne pourra être tenu responsable en cas de dommages directs ou indirects par suite d’une interruption, d’un dysfonctionnement quelconque, de l’exclusion de participants ou de la clôture du concours pour quelque raison que ce soit.

Chaque participant devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de sécuriser ses données propres et/ou les logiciels de son équipement informatique et/ou de son site contre toute attaque potentielle. La connexion au site www.bent.be et la participation au concours sont sous l’entière responsabilité des participants. Le participant ne pourra en aucun cas porte plainte contre l’organisateur pour les frais liés à la participation. Toute participation organisée et/ou collective au concours sera considérée comme illégale et sera de ce fait automatiquement exclue des participations reçues.

La participation à ce concours suppose l’acceptation inconditionnelle et entière de ce règlement, ainsi que de toute décision prise par l’organisateur ou le huissier de justice en la matière.

Les gagnants seront personnellement avertis par e-mail à l’adresse figurant sur le bulletin de participation. Les bons seront ensuite envoyés aux gagnants par la poste.

 

 • Wedstrijdreglement Bent Verwent

Van 04/10/2019 tot en met 06/10/2019 kunnen klanten van Bent Merkschoenen deelnemen aan een wedstrijd om één van de 21 handtassen van David Jones te winnen.

Elke klant krijgt bij aankoop in een van onze winkels één wedstrijdformulier waarop hij zijn gegevens kan nalaten en in de urne in de winkel kan deponeren. Na afloop van de Bent Verwent-actie worden uit alle inzendingen 20 winnaars getrokken door een onschuldige hand. Op de webshop maakt elke klant die een aankoop deed tijdens de BENT Verwent dagen (04/10/2019 t.e.m. 06/10/2019) een handtas van David Jones te winnen. 

De winnaars worden verwittigd via e-mail. Enkel deelnames met een geldig e-mailadres zijn geldig. De handtas van David Jones kan afgehaald worden in zijn/haar BENT winkel, na verwittiging.

Bent Merkschoenen heeft ervoor gezorgd dat er voldoende voorraad is van deze handtassen van David Jones. Indien deze handtas toch niet meer beschikbaar zou zijn na de wedstrijd, heeft de winnaar recht op een andere handtas, met een winkelwaarde van maximum 45 euro.

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (BENT merkschoenen – Medina nv). Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op https://www.bent.be/wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BENT merkschoenen – Medina nv (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 433 405 502, met vennootschapszetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van BENT merkschoenen – Medina nv en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoongegevens, stelt BENT merkschoenen – Medina nv de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat voor commerciële doeleinden door BENT merkschoenen – Medina nv kan worden gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft recht op verbetering.

De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens geheim te houden. Door op ‘verzenden’ te drukken, geeft de deelnemer toe dat het verzenden van zijn gegevens op internet nooit zonder risico is. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke gegevens, door elke buitenstaander kan niet verhaald worden op de organisator.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 in 1000 Brussel.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd geeft automatisch toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot BENT merkschoenen – Medina nv. Indien de deelnemer evenwel geen verdere e-mails of mailings over deze onderneming of haar producten meer wilt ontvangen, kan deze een brief sturen naar BENT merkschoenen – Medina nv, waarvan de adresgegevens hoger zijn vermeld.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoonverkeer gevoerd.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. BENT merkschoenen – Medina nv kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
• transmissies via het internet
• slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.bent.be en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

 
 • Règlement du concours Bent Fait Plaisir

Entre le 04-10-2019 et le 06-10-2019, les clients de Bent Chaussures de marques peuvent participer au concours pour gangner un des 21 sac à main de David Jones. 

Chaque client reçoit lors de l'achat d'un de nos magasins une feuille de match quand il peut laisser ses données et peut déposer dans l'urne au magasin. Dans la boutique en ligne chaque client qui a fait un achat pendant les BENT Fait Plaisir jours a la chance de gagner un sac à main de David Jones. Au terme de l'action, vingt-et-un gagnants seront tirés au sort.

Ce concours est limité à une participation par client. Seules les participations avec une adresse e-mail correcte seront prises en compte.

Les gagnants seront prévenus par e-mail. Ils retireront leur sac à main de David Jones dans le magasin où ils ont fait leur achat.

Le concours est organisé par BENT merkschoenen – Medina sa (organisateur), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 433 405 502, et dont le siège social se situe à te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Cette action est ouverte à toutes les personnes majeures résidant en Belgique, à l’exception des membres du personnel de BENT merkschoenen – Medina sa impliqués dans l’action et de tous les fournisseurs impliqués directement ou indirectement dans l’organisation de cette action, de même que leur agence de conseil en publicité et promotion. Les membres des familles respectives domiciliés sous le même toit sont également exclus.

Conformément à la législation nationale relative à la protection des données personnelles, BENT merkschoenen – Medina sa informe les participants du fait que leurs données personnelles seront enregistrées dans une base de données qui pourra être utilisée par BENT merkschoenen – Medina sa à des fins commerciales et est nécessaire pour permettre un bon déroulement de cette action. Le participant a le droit de modifier celles-ci.

L’organisateur prendra toutes les mesures de précaution utiles afin de conserver ces données secrètes. En cliquant sur le bouton ‘envoyer’, le participant reconnaît implicitement que l’envoi de ses données sur Internet comporte toujours un risque. Tout dommage causé par l’utilisation de ces données personnelles par un tiers ne pourra être imputé à l’organisateur.

Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée, rue Haute 139 à 1000 Bruxelles.

Tout participant au concours donne automatiquement autorisation d’utiliser ses données à des fins promotionnelles liées à BENT merkschoenen – Medina sa. Si celui-ci ne souhaite plus recevoir d’e-mails ou de mailings relatifs à cette entreprise ou à ses produits, il  lui suffit d’envoyer une lettre à BENT merkschoenen – Medina sa, à l’adresse reprise ci-dessus.

Aucune correspondance écrite ou téléphonique ne sera échangée à propos du règlement de ce concours.

L’organisateur rejette toute responsabilité et ne pourra être tenu responsable en cas de perte et/ou de retard dans la remise des prix.

Tout abus, manipulation, irrégularité ou fraude, toute tentative de ce type et/ou tout soupçon à cet égard entraînera une disqualification et une exclusion du concours.

Le règlement du concours est disponible sur https://www.bent.be/wedstrijdreglement.

L’organisateur de ce concours ne peut être tenu responsable en cas de perte ou de destruction des données de participation.

L’organisateur ne pourra davantage être tenu responsable au cas où le site web de l’action ne serait pas accessible en raison de problèmes liés au serveur ou à Internet. La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites spécifiques d’Internet, notamment liées aux prestations techniques, au risque d’interruption et, plus généralement, aux risques inhérents à toute connexion ou à tout transfert via Internet, à la non sécurisation de certaines données contre d’éventuels détournements et aux risques d’infection via d’éventuels virus propagés sur le réseau. BENT merkschoenen – Medina sa ne pourra par conséquent en aucun cas être tenu responsable notamment pour :

•    transmissions via Internet

•    fonctionnement inapproprié d’Internet et/ou des logiciels utilisés

•    les conséquences relatives à des virus, bugs, anomalies et défauts techniques

•    tout problème technique, de hardware ou de logiciel de quelque type que ce soit

BENT merkschoenen – Medina sa ne pourra être tenu responsable en cas de dommages directs ou indirects par suite d’une interruption, d’un dysfonctionnement quelconque, de l’exclusion de participants ou de la clôture du concours pour quelque raison que ce soit.

Chaque participant devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de sécuriser ses données propres et/ou les logiciels de son équipement informatique et/ou de son site contre toute attaque potentielle. La connexion au site www.bent.be et la participation au concours sont sous l’entière responsabilité des participants. Le participant ne pourra en aucun cas porte plainte contre l’organisateur pour les frais liés à la participation. Toute participation organisée et/ou collective au concours sera considérée comme illégale et sera de ce fait automatiquement exclue des participations reçues.

La participation à ce concours suppose l’acceptation inconditionnelle et entière de ce règlement, ainsi que de toute décision prise par l’organisateur ou le huissier de justice en la matière.

 

 • Wedstrijdreglement Tekenwedstrijd Van je ras, ras, ras, twee voetjes in een plas

Ter info: het boek "Van je ras, ras, ras, twee voetjes in een plas" kan je aankopen op de webshop van De Eenhoorn.

Van 14/09/2019 tot en met 20/10/2019 organiseert BENT Merkschoenen samen met Uitgeverij De Eenhoorn een teken- en kleurwedstrijd waarbij 1 winnaar kans maakt op een boekenpakket (kinderboeken) t.w.v. 100 euro EN een cadeaubon van BENT Merkschoenen t.w.v. 50 euro.

Elk kind kan deelnemen aan deze wedstrijd door de tekening (te verkrijgen in onze winkels aan de kassa, via onze webshop levering bij het bestellen van een paar kinderschoenen of door online te downloaden op de kleurplaat pagina) in te kleuren en te vervolledigen zoals gevraagd op de tekening zelf én deze tekening ten laatste op zondag 20/10/2019 terug te bezorgen aan BENT Merkschoenen. Dit kan door de tekening af te geven in een BENT winkel of de tekening op te sturen naar BENT Merkschoenen, t.a.v. Marketing , Eugène Bekaertlaan 8, 8790 Waregem. Op de tekening moeten ook alle gevraagde info ingevuld zijn vooraleer de deelname als geldig beschouwd kan worden.

Per deelnemer wordt slechts 1 deelname als geldig beschouwd. Alleen deelnames met een werkend e-mailadres zijn geldig.

De winnaars worden verwittigd per e-mail. Het boekenpakket wordt opgestuurd met de post naar de winnaar, na het verkrijgen van een geldig postadres van de winnaar, en de cadeaubon wordt via e-mail bezorgd aan de winnaar. De winnaar kan er ook voor kiezen om alles te komen afhalen in een BENT winkel naar keuze.

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (BENT merkschoenen – Medina nv). Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.bent.be/wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BENT merkschoenen – Medina nv (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 433 405 502, met vennootschapszetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van BENT merkschoenen – Medina nv en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoongegevens, stelt BENT merkschoenen – Medina nv de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat voor commerciële doeleinden door BENT merkschoenen – Medina nv kan worden gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft recht op verbetering.

De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens geheim te houden. Door op ‘verzenden’ te drukken, geeft de deelnemer toe dat het verzenden van zijn gegevens op internet nooit zonder risico is. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke gegevens, door elke buitenstaander kan niet verhaald worden op de organisator.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 in 1000 Brussel.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd geeft automatisch toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot BENT merkschoenen – Medina nv. Indien de deelnemer evenwel geen verdere e-mails of mailings over deze onderneming of haar producten meer wilt ontvangen, kan deze een brief sturen naar BENT merkschoenen – Medina nv, waarvan de adresgegevens hoger zijn vermeld.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoonverkeer gevoerd.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. BENT merkschoenen – Medina nv kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
• transmissies via het internet
• slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.bent.be/vipdays en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

 

   • Win je aankoopbedrag terug - kraslot wedstrijd

Van 14/10/2018 tot en met 21/10/2018 maken de eerste 100 webshopklanten van BENT Merkschoenen kans om hun aankoopbedrag terug te winnen! Dit om de derde verjaardag onze webshop www.bent.be te vieren!

Elke klant (eerste 100 klanten binnen bovenvermelde periode) krijgt bij aankoop op de webshop een BENT kraslot mee toegestuurd met zijn bestelling. Krab de kraslaag weg en zie onmiddellijk of je bij één van de drie winnaars bent!

De winnaars winnen hun aankoopbedrag terug in de vorm van een BENT cadeaubon. Het bedrag wordt bepaald aan de hand van de waarde van de producten die niet geretourneerd worden.

De winnaars moeten BENT Merkschoenen zelf op de hoogte brengen door een mail te sturen naar klantenservice@bent.be met hierin een foto van jouw winnend lot + vermelding van de unieke code die je kan terugvinden links onder op de kraslot.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op https://www.bent.be/wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BENT merkschoenen – Medina nv (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 433 405 502, met vennootschapszetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van BENT merkschoenen – Medina nv en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

 

Shoppen

 

   • Wedstrijdreglement WIN-acties Facebook

Door deel te nemen aan de wedstrijden van BENT Merkschoenen aanvaardt de deelnemer onderstaand reglement.

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (BENT merkschoenen – Medina nv). Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.

Het wedstrijdreglement is altijd beschikbaar op www.bent.be/wedstrijdreglement.

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BENT merkschoenen – Medina nv (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 433 405 502, met vennootschapszetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van BENT merkschoenen – Medina nv en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoongegevens, stelt BENT merkschoenen – Medina nv de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat voor commerciële doeleinden door BENT merkschoenen – Medina nv kan worden gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft recht op verbetering.

De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens geheim te houden. Door op ‘verzenden’ te drukken, geeft de deelnemer toe dat het verzenden van zijn gegevens op internet nooit zonder risico is. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke gegevens, door elke buitenstaander kan niet verhaald worden op de organisator.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 in 1000 Brussel.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd geeft automatisch toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot BENT merkschoenen – Medina nv. Indien de deelnemer evenwel geen verdere e-mails of mailings over deze onderneming of haar producten meer wilt ontvangen, kan deze een brief sturen naar BENT merkschoenen – Medina nv, waarvan de adresgegevens hoger zijn vermeld.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoonverkeer gevoerd.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. BENT merkschoenen – Medina nv kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
• transmissies via het internet
• slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.bent.be/vipdays en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

 

   • Wedstrijdreglement Goodiebag give-away actie op Facebook

Tussen 16/10/2017 en 22/10/2017 houdt Bent Merkschoenen een éénmalige give-away wedstrijd waarbij 1 winnaar onder de deelnemende personen wordt geloot. Deze winnaar en zijn/haar bestie winnen elk een goodiebag. De aard van de producten in deze goodiebag liggen op voorhand vast en hebben samen per goodiebag een waarde van ongeveer € 200.

Om in aanmerking te komen om de give-away te winnen, moet gereageerd worden op de foto die op maandag 16/10/2017 op de Facebookpagina van BENT Merkschoenen zal gepost worden. Enkel geldige reacties op die foto worden weerhouden als geldige deelname. Een geldige reactie is, zoals omschreven in de Facebook post van BENT Merkschoenen van 16/10/2017, jouw BFF vernoemen (taggen) in een reactie onder de desbetreffende foto en zorgen dat jullie allebei BENT Merkschoenen (www.facebook.com/BENTMERKSCHOENEN) volgen op Facebook. Reacties die in een los bericht worden gepost op de Facebook-pagina, of reacties die niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan de wedstrijdvraag, komen niet in aanmerking.

Uit alle mensen die deelnemen, wordt de winnaar (met zijn BFF) geloot door de marketingdienst van Bent Merkschoenen.

De winnaar wordt bekendgemaakt op de Facebook-pagina van BENT Merkschoenen en wordt gevraagd om via een privébericht op Facebook contact op te nemen om zijn/haar adres te delen zodat de goodiebag kan worden opgestuurd via de post. De winnaar kan ook kiezen om zijn/haar prijs en die van zijn/haar BFF op te halen in een BENT winkel naar keuze.

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (BENT merkschoenen – Medina nv). Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.bent.be/nl/wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BENT merkschoenen – Medina nv (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 433 405 502, met vennootschapszetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van BENT merkschoenen – Medina nv en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoongegevens, stelt BENT merkschoenen – Medina nv de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat voor commerciële doeleinden door BENT merkschoenen – Medina nv kan worden gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft recht op verbetering.

De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens geheim te houden. Door op ‘verzenden’ te drukken, geeft de deelnemer toe dat het verzenden van zijn gegevens op internet nooit zonder risico is. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke gegevens, door elke buitenstaander kan niet verhaald worden op de organisator.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 in 1000 Brussel.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd geeft automatisch toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot BENT merkschoenen – Medina nv. Indien de deelnemer evenwel geen verdere e-mails of mailings over deze onderneming of haar producten meer wilt ontvangen, kan deze een brief sturen naar BENT merkschoenen – Medina nv, waarvan de adresgegevens hoger zijn vermeld.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoonverkeer gevoerd.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. BENT merkschoenen – Medina nv kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
• transmissies via het internet
• slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.bent.be/win en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

 

     • Wedstrijdreglement Actie Cadeaubonnen op www.bent.be/wedstrijd

Tussen 09/03/15 en 17/05/15 kunnen bezoekers van www.bent.be/wedstrijd of www.bent.be/concours deelnemen aan de wedstrijd om één van de 10 cadeaubonnen van 50 euro te winnen.

Hiervoor volstaat het te antwoorden op de vraag "Welke winkel van Bent Merkschoenen werd begin 2015 volledig vernieuwd?" en te antwoorden op de schiftingsvraag "Hoeveel juiste antwoorden zullen we ontvangen tussen maandag 09/03/2015 om 00.01 uur en zondag 17/05/2015 om 23.59 uur?

Na afloop van de actie wordt de 10 winnaars geselecteerd. Uit alle deelnemers die het juiste antwoord hebben gegeven op vraag 1, worden de 10 winnaars geselecteerd op basis van de correctheid van hun antwoord op de schiftingsvraag.

De winnaars worden verwittigd per e-mail. De cadeaubonnen kunnen worden afgehaald in de winkel waar de winnaars hun aankoop deden.

Elke winnaar wint een cadeaubon van 50 euro. Deze is 1 jaar geldig, en kan in alle Bent-schoenwinkels gebruikt worden.

Alleen deelnames met een werkend e-mailadres zijn geldig.

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (BENT merkschoenen – Medina nv). Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.bent.be/nl/wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BENT merkschoenen – Medina nv (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 433 405 502, met vennootschapszetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van BENT merkschoenen – Medina nv en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoongegevens, stelt BENT merkschoenen – Medina nv de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat voor commerciële doeleinden door BENT merkschoenen – Medina nv kan worden gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft recht op verbetering.

De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens geheim te houden. Door op ‘verzenden’ te drukken, geeft de deelnemer toe dat het verzenden van zijn gegevens op internet nooit zonder risico is. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke gegevens, door elke buitenstaander kan niet verhaald worden op de organisator.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 in 1000 Brussel.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd geeft automatisch toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot BENT merkschoenen – Medina nv. Indien de deelnemer evenwel geen verdere e-mails of mailings over deze onderneming of haar producten meer wilt ontvangen, kan deze een brief sturen naar BENT merkschoenen – Medina nv, waarvan de adresgegevens hoger zijn vermeld.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoonverkeer gevoerd.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. BENT merkschoenen – Medina nv kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
• transmissies via het internet
• slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.bent.be/vipdays en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

 

     • Wedstrijdreglement GiveAway actie op Facebook

Tussen 1/12/2014 en 31/05/2015 geeft Bent Merkschoenen maandelijks een cadeau uit zijn assortiment weg aan één van zijn Facebook-fans. De aard van het product is elke maand anders, net als de waarde van het product.

Telkens wordt met een foto en tekst aangekondigd welk cadeau er in die maand wordt weggegeven. De waarde van het cadeau wordt in deze aankondiging opgenomen. Vervolgens krijgen de Facebook-fans een open vraag gesteld, waarop ze een leuk antwoord moeten formuleren.

Om in aanmerking te komen om de giveaway te winnen, moet gereageerd worden op de vraag die wordt gesteld. Enkel reacties op die vraag worden weerhouden als geldige deelname. Reacties die in een los bericht worden gepost op de Facebook-pagina, of reacties die niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan de wedstrijdvraag, komen niet in aanmerking.

Uit alle mensen die antwoorden op deze vraag wordt telkens de winnaar gekozen door de marketingdienst van Bent Merkschoenen. Indien er in een bepaalde maand meerdere cadeaus te winnen vallen, worden op basis van die ene vraag alle winnaars gekozen.

De winnaar wordt bekendgemaakt op de Facebook-pagina en wordt via een privébericht op Facebook gecontacteerd om zijn prijs af te halen in een winkel naar keuze.

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (BENT merkschoenen – Medina nv). Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.bent.be/wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BENT merkschoenen – Medina nv (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 433 405 502, met vennootschapszetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van BENT merkschoenen – Medina nv en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoongegevens, stelt BENT merkschoenen – Medina nv de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat voor commerciële doeleinden door BENT merkschoenen – Medina nv kan worden gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft recht op verbetering.

De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens geheim te houden. Door op ‘verzenden’ te drukken, geeft de deelnemer toe dat het verzenden van zijn gegevens op internet nooit zonder risico is. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke gegevens, door elke buitenstaander kan niet verhaald worden op de organisator.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 in 1000 Brussel.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd geeft automatisch toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot BENT merkschoenen – Medina nv. Indien de deelnemer evenwel geen verdere e-mails of mailings over deze onderneming of haar producten meer wilt ontvangen, kan deze een brief sturen naar BENT merkschoenen – Medina nv, waarvan de adresgegevens hoger zijn vermeld.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoonverkeer gevoerd.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. BENT merkschoenen – Medina nv kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
• transmissies via het internet
• slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.bent.be/win en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

 

     • Wedstrijdreglement Actie Cadeaubonnen op www.bent.be/wedstrijd

Tussen 09/03/15 en 17/05/15 kunnen bezoekers van www.bent.be/wedstrijd of www.bent.be/concours deelnemen aan de wedstrijd om één van de 10 cadeaubonnen van 50 euro te winnen.

Hiervoor volstaat het te antwoorden op de vraag "Welke winkel van Bent Merkschoenen werd begin 2015 volledig vernieuwd?" en te antwoorden op de schiftingsvraag "Hoeveel juiste antwoorden zullen we ontvangen tussen maandag 09/03/2015 om 00.01 uur en zondag 17/05/2015 om 23.59 uur?

Na afloop van de actie wordt de 10 winnaars geselecteerd. Uit alle deelnemers die het juiste antwoord hebben gegeven op vraag 1, worden de 10 winnaars geselecteerd op basis van de correctheid van hun antwoord op de schiftingsvraag.

De winnaars worden verwittigd per e-mail. De cadeaubonnen kunnen worden afgehaald in de winkel waar de winnaars hun aankoop deden.

Elke winnaar wint een cadeaubon van 50 euro. Deze is 1 jaar geldig, en kan in alle Bent-schoenwinkels gebruikt worden.

Alleen deelnames met een werkend e-mailadres zijn geldig.

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (BENT merkschoenen – Medina nv). Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.bent.be/nl/wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BENT merkschoenen – Medina nv (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 433 405 502, met vennootschapszetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van BENT merkschoenen – Medina nv en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoongegevens, stelt BENT merkschoenen – Medina nv de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat voor commerciële doeleinden door BENT merkschoenen – Medina nv kan worden gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft recht op verbetering.

De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens geheim te houden. Door op ‘verzenden’ te drukken, geeft de deelnemer toe dat het verzenden van zijn gegevens op internet nooit zonder risico is. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke gegevens, door elke buitenstaander kan niet verhaald worden op de organisator.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 in 1000 Brussel.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd geeft automatisch toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot BENT merkschoenen – Medina nv. Indien de deelnemer evenwel geen verdere e-mails of mailings over deze onderneming of haar producten meer wilt ontvangen, kan deze een brief sturen naar BENT merkschoenen – Medina nv, waarvan de adresgegevens hoger zijn vermeld.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoonverkeer gevoerd.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. BENT merkschoenen – Medina nv kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
• transmissies via het internet
• slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.bent.be/vipdays en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

 

     • Wedstrijdreglement GiveAway actie op Facebook

Tussen 1/12/2014 en 31/05/2015 geeft Bent Merkschoenen maandelijks een cadeau uit zijn assortiment weg aan één van zijn Facebook-fans. De aard van het product is elke maand anders, net als de waarde van het product.

Telkens wordt met een foto en tekst aangekondigd welk cadeau er in die maand wordt weggegeven. De waarde van het cadeau wordt in deze aankondiging opgenomen. Vervolgens krijgen de Facebook-fans een open vraag gesteld, waarop ze een leuk antwoord moeten formuleren.

Om in aanmerking te komen om de giveaway te winnen, moet gereageerd worden op de vraag die wordt gesteld. Enkel reacties op die vraag worden weerhouden als geldige deelname. Reacties die in een los bericht worden gepost op de Facebook-pagina, of reacties die niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan de wedstrijdvraag, komen niet in aanmerking.

Uit alle mensen die antwoorden op deze vraag wordt telkens de winnaar gekozen door de marketingdienst van Bent Merkschoenen. Indien er in een bepaalde maand meerdere cadeaus te winnen vallen, worden op basis van die ene vraag alle winnaars gekozen.

De winnaar wordt bekendgemaakt op de Facebook-pagina en wordt via een privébericht op Facebook gecontacteerd om zijn prijs af te halen in een winkel naar keuze.

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (BENT merkschoenen – Medina nv). Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.bent.be/nl/wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BENT merkschoenen – Medina nv (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 433 405 502, met vennootschapszetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van BENT merkschoenen – Medina nv en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoongegevens, stelt BENT merkschoenen – Medina nv de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat voor commerciële doeleinden door BENT merkschoenen – Medina nv kan worden gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft recht op verbetering.

De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens geheim te houden. Door op ‘verzenden’ te drukken, geeft de deelnemer toe dat het verzenden van zijn gegevens op internet nooit zonder risico is. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke gegevens, door elke buitenstaander kan niet verhaald worden op de organisator.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 in 1000 Brussel.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd geeft automatisch toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot BENT merkschoenen – Medina nv. Indien de deelnemer evenwel geen verdere e-mails of mailings over deze onderneming of haar producten meer wilt ontvangen, kan deze een brief sturen naar BENT merkschoenen – Medina nv, waarvan de adresgegevens hoger zijn vermeld.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoonverkeer gevoerd.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. BENT merkschoenen – Medina nv kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
• transmissies via het internet
• slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.bent.be/win en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.